Mentor i klassen:

Jenny Altin: jenny.altin@utb.karlshamn.se